بی‌کارانی که به استخدام قاچاقچیان درمی‌آیند

بی‌کارانی که به استخدام قاچاقچیان درمی‌آیند

اگرچه مسئولان می‌گویند هیچ کالای قاچاقی اجازه فروش در شبکه توزیع کشور را ندارد، اما به نظر می‌رسد قاچاق زیر پوست شهر لانه کرده و قاچاقچیان اقدام به استخدام گسترده نیروی کار دستفروش کرده‌اند.

بی‌کارانی که به استخدام قاچاقچیان درمی‌آیند

(image)

اگرچه مسئولان می‌گویند هیچ کالای قاچاقی اجازه فروش در شبکه توزیع کشور را ندارد، اما به نظر می‌رسد قاچاق زیر پوست شهر لانه کرده و قاچاقچیان اقدام به استخدام گسترده نیروی کار دستفروش کرده‌اند.
بی‌کارانی که به استخدام قاچاقچیان درمی‌آیند