بین المللی شدن دانشگاه‌ها یک قدرت نرم است

بین المللی شدن دانشگاه‌ها یک قدرت نرم است

رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها برگشت ناپذیر و اجتناب ناپذیراست.

بین المللی شدن دانشگاه‌ها یک قدرت نرم است

(image)

رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها برگشت ناپذیر و اجتناب ناپذیراست.
بین المللی شدن دانشگاه‌ها یک قدرت نرم است

فیلم سریال آهنگ