بیمه شخص ثالث به کام خودروسازان

بیمه شخص ثالث به کام خودروسازان

بیمه شخص ثالث که به عنوان کمک حال صاحبان خودروها برای جبران خسارتهای احتمالی در نظر گرفته شده برای بیمه گرها زیان آور بوده اما مورد توجه نهادهای گوناگونی قراردارد، از یک طرف خودرو سازها قرار دارند که با قراردادهای خود با بیمه گرها، از این فضا استفاده کرده و به این بهانه به قیمت تولیدات خود افزودند و از طرف دیگر نهادهای نظارتی قراردارند که با اقداماتی قصد دارند که در این حوزه نفوذ کنند.

بیمه شخص ثالث به کام خودروسازان

(image)

بیمه شخص ثالث که به عنوان کمک حال صاحبان خودروها برای جبران خسارتهای احتمالی در نظر گرفته شده برای بیمه گرها زیان آور بوده اما مورد توجه نهادهای گوناگونی قراردارد، از یک طرف خودرو سازها قرار دارند که با قراردادهای خود با بیمه گرها، از این فضا استفاده کرده و به این بهانه به قیمت تولیدات خود افزودند و از طرف دیگر نهادهای نظارتی قراردارند که با اقداماتی قصد دارند که در این حوزه نفوذ کنند.
بیمه شخص ثالث به کام خودروسازان

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ