بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد

بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد

با حضور قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد و این بیمارستان به مجموعه بیمارستان های این دانشگاه افزوده شد.

بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد

(image)

با حضور قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد و این بیمارستان به مجموعه بیمارستان های این دانشگاه افزوده شد.
بیمارستان ۱۲۸ تخت خوابی علوی در مشهد افتتاح شد

wolrd press news