بوکوحرام هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد

بوکوحرام هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد

گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه روز جمعه با انتشار یک فیلم ویدئویی هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد.

بوکوحرام هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد

(image)

گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه روز جمعه با انتشار یک فیلم ویدئویی هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد.
بوکوحرام هر گونه پیشنهادی برای تسلیم شدن را رد کرد

بک لینک