به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است

به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است

فرمانده سپاه تهران گفت: به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است؛ امروز شما در جبهه علمی کار ملی انجام می‌دهید و افتخار می‌آفرینید.

به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است

(image)

فرمانده سپاه تهران گفت: به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است؛ امروز شما در جبهه علمی کار ملی انجام می‌دهید و افتخار می‌آفرینید.
به دست آوردن مدال در عرصه‌های جهانی و کشوری به خاطر تربیت نیروهای مومن و انقلابی است

عکس