به ازای هر هزار دانشجو ۲.۲ مشاور داریم/ بیشترمراجعه کنندگان به مراکز مشاوره، دخترند

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان گفت: بیش از ۱۵۵ هزار جلسه مشاوره ای برای ۶۰۰ هزار دانشجو برگزار شده که اعم مشکلات آنها مشکلات تحصیلی و خانوادگی بوده است.