به آسمان سری زدیم

به آسمان سری زدیم

مسافر شدیم به نیت قربت الی‌الله تا به آسمان سری بزنیم، آسمانی که هر ستاره‌اش چون آسمان شب‌های کویر هر دلی را به سوی خودش می‌کشاند.

به آسمان سری زدیم

(image)

مسافر شدیم به نیت قربت الی‌الله تا به آسمان سری بزنیم، آسمانی که هر ستاره‌اش چون آسمان شب‌های کویر هر دلی را به سوی خودش می‌کشاند.
به آسمان سری زدیم

باشگاه خبری ورزشی

مدرسه