بشار جعفری: به بندهای حساس مذاکرات سوری-سوری نزدیک شدیم

بشار جعفری: به بندهای حساس مذاکرات سوری-سوری نزدیک شدیم

رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات سوری-سوری در ژنو گفت که ما به بندهای حساس مذاکرات نزدیک شدیم.

بشار جعفری: به بندهای حساس مذاکرات سوری-سوری نزدیک شدیم

(image)

رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات سوری-سوری در ژنو گفت که ما به بندهای حساس مذاکرات نزدیک شدیم.
بشار جعفری: به بندهای حساس مذاکرات سوری-سوری نزدیک شدیم

عکس های داغ جدید

مد روز