بسیج مردمی عراق به ارتش و پلیس پیوست

بسیج مردمی عراق به ارتش و پلیس پیوست

بسیج مردمی عراق، برای تأمین امنیت زائران کربلا در روز نیمۀ شعبان، به نیروهای ارتش و پلیس این کشور پیوست.

بسیج مردمی عراق به ارتش و پلیس پیوست

(image)

بسیج مردمی عراق، برای تأمین امنیت زائران کربلا در روز نیمۀ شعبان، به نیروهای ارتش و پلیس این کشور پیوست.
بسیج مردمی عراق به ارتش و پلیس پیوست

خرم خبر