برگزاری کارگاه پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصاویر با حضور اساتید خارجی

برگزاری کارگاه پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصاویر با حضور اساتید خارجی
کارگاه پیشرفته و تخصصی تصویربرداری و پردازش تصاویر Diffusion Tensor Imaging (DTI) با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصاویر با حضور اساتید خارجی

کارگاه پیشرفته و تخصصی تصویربرداری و پردازش تصاویر Diffusion Tensor Imaging (DTI) با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌شود.
برگزاری کارگاه پیشرفته تصویربرداری و پردازش تصاویر با حضور اساتید خارجی

بک لینک رنک 8

سپهر نیوز