برگزاری نشست تخصصی کارآفرینی «دانشجو و کارآفرینی» در دانشگاه صنعتی قم

نخستین نشست تخصصی کارآفرینی «دانشجو و کارآفرینی» در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود