برکناری هیچ مدیربانکی به خاطر فیش‌نجومی نداریم

برکناری هیچ مدیربانکی به خاطر فیش‌نجومی نداریم

معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است.

برکناری هیچ مدیربانکی به خاطر فیش‌نجومی نداریم

(image)

معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است.
برکناری هیچ مدیربانکی به خاطر فیش‌نجومی نداریم