برکناری رئیس دانشگاه آزاد سقز با عنوان بازدید از دانشگاه

برکناری رئیس دانشگاه آزاد سقز با عنوان بازدید از دانشگاه

مسئولین استان با عنوان بازدید از دانشگاه آزاد سقز وارد این دانشگاه شدند و در ادامه رئیس جدید برای این دانشگاه معرفی کردند.

برکناری رئیس دانشگاه آزاد سقز با عنوان بازدید از دانشگاه

(image)

مسئولین استان با عنوان بازدید از دانشگاه آزاد سقز وارد این دانشگاه شدند و در ادامه رئیس جدید برای این دانشگاه معرفی کردند.
برکناری رئیس دانشگاه آزاد سقز با عنوان بازدید از دانشگاه