برپایی بازارچه خیریه در مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا( س)

همزمان با ایام فاطمیه بازارچه خیریه مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا(س) برپا شد.