برنامه ششم را در راستای تجزیه ایران می دانم

یک استاد دانشگاه گفت: جالب است رئیس جمهور به عنوان سمبل می رود هواپیما می خرد.