برنامه ریزی برای پشتوانه سازی و ظهور قهرمانان دوومیدانی در خراسان رضوی

برنامه ریزی برای پشتوانه سازی و ظهور قهرمانان دوومیدانی در خراسان رضوی
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: برنامه بلندمدت هیئت دوومیدانی استعدادیابی و افزایش دانش مربیان و پشتوانه سازی ورزشکاران است تا در آینده شاهد ظهور قهرمانان با برنامه ریزی باشیم نه این که شاهد ورزشکاران به صورت اتفاقی در خراسان رضوی باشیم.

امیرعلی سعادتمند در گفت وگو با خبرنگار امتداد از مشهدمقدس اظهار داشت: برنامه کوتاه مدت هیئت دوومیدانی خراسان رضوی حفظ نخبگان و قهرمانان فعال رشته دوومیدانی و آماده سازی این قهرمانان برای مسابقات آسیایی جاکارتا اندونزی و مسابقات المپیک نوجوانان 2019 را داریم.
وی تصریح کرد: برنامه بلندمدت هیئت دوومیدانی استعدادیابی و افزایش دانش مربیان و پشتوانه سازی ورزشکاران است تا در آینده شاهد ظهور قهرمانان با برنامه ریزی باشیم نه این که شاهد ورزشکاران به صورت اتفاقی در خراسان رضوی باشیم.
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: همچنین با توجه به قول هایی که اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی داده است قرار بر این شده است تا سالن دوومیدانی استاد صابری تا تیرماه سال سال آینده آماده استفاده شود.
سعادتمند اظهار داشت: در حال حاضر از تمام توان نیروی انسانی هیئ …

برنامه ریزی برای پشتوانه سازی و ظهور قهرمانان دوومیدانی در خراسان رضوی

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: برنامه بلندمدت هیئت دوومیدانی استعدادیابی و افزایش دانش مربیان و پشتوانه سازی ورزشکاران است تا در آینده شاهد ظهور قهرمانان با برنامه ریزی باشیم نه این که شاهد ورزشکاران به صورت اتفاقی در خراسان رضوی باشیم.

امیرعلی سعادتمند در گفت وگو با خبرنگار امتداد از مشهدمقدس اظهار داشت: برنامه کوتاه مدت هیئت دوومیدانی خراسان رضوی حفظ نخبگان و قهرمانان فعال رشته دوومیدانی و آماده سازی این قهرمانان برای مسابقات آسیایی جاکارتا اندونزی و مسابقات المپیک نوجوانان 2019 را داریم.
وی تصریح کرد: برنامه بلندمدت هیئت دوومیدانی استعدادیابی و افزایش دانش مربیان و پشتوانه سازی ورزشکاران است تا در آینده شاهد ظهور قهرمانان با برنامه ریزی باشیم نه این که شاهد ورزشکاران به صورت اتفاقی در خراسان رضوی باشیم.
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: همچنین با توجه به قول هایی که اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی داده است قرار بر این شده است تا سالن دوومیدانی استاد صابری تا تیرماه سال سال آینده آماده استفاده شود.
سعادتمند اظهار داشت: در حال حاضر از تمام توان نیروی انسانی هیئ …
برنامه ریزی برای پشتوانه سازی و ظهور قهرمانان دوومیدانی در خراسان رضوی