برنامه‌های روز جهانی فوتبال زنان در ایران تشریح شد

رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال برنامه‌های روز جهانی فوتبال زنان را تشریح کرد.