برنامه‌ای برای نفوذ!/ آیا اوباما گام نهایی سیاست هوشمندش را موفق برمی‌دارد؟

برنامه‌ای برای نفوذ!/ آیا اوباما گام نهایی سیاست هوشمندش را موفق برمی‌دارد؟

در اولین گام، پنجاه‌هزار بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بدهید. فقط این کار را بکند و بعد بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد.

برنامه‌ای برای نفوذ!/ آیا اوباما گام نهایی سیاست هوشمندش را موفق برمی‌دارد؟

(image)

در اولین گام، پنجاه‌هزار بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بدهید. فقط این کار را بکند و بعد بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد.
برنامه‌ای برای نفوذ!/ آیا اوباما گام نهایی سیاست هوشمندش را موفق برمی‌دارد؟

کرمان نیوز

اندروید