برنامه‌ای برای ادغام با دانشگاه گلستان نداریم/ افتتاح مجتمع فرهنگی دانشگاه در بهمن ۹۵

برنامه‌ای برای ادغام با دانشگاه گلستان نداریم/ افتتاح مجتمع فرهنگی دانشگاه در بهمن ۹۵

ئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: ادغام دانشگاه ما با دانشگاه جامع گلستان به ضرر استان تمام خواهد شد بنابراین دو دانشگاه «علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان» و «جامع گلستان» به شکل مستقل به حیات خود ادامه خواهند داد.

برنامه‌ای برای ادغام با دانشگاه گلستان نداریم/ افتتاح مجتمع فرهنگی دانشگاه در بهمن ۹۵

(image)

ئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: ادغام دانشگاه ما با دانشگاه جامع گلستان به ضرر استان تمام خواهد شد بنابراین دو دانشگاه «علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان» و «جامع گلستان» به شکل مستقل به حیات خود ادامه خواهند داد.
برنامه‌ای برای ادغام با دانشگاه گلستان نداریم/ افتتاح مجتمع فرهنگی دانشگاه در بهمن ۹۵

استخدام

صبحانه