برنامه‌ایران-روسیه‌برای‌ ترانزیت‌برق

مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه تبادل و ترانزیت برق بین ایران و روسیه، گفت: زمستان‌ها برق به روسیه صادر و تابستان‌ها برق از این کشور وارد می‌کنیم.