بررسی پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

بررسی پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

شورای راهبردی حوزه در نشست آینده خود، پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور را بررسی می‌کند.

بررسی پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

(image)

شورای راهبردی حوزه در نشست آینده خود، پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور را بررسی می‌کند.
بررسی پیش نویس اساسنامه جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

فروش بک لینک

خبر جدید