بررسی احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری

بررسی احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری

المانیتور در مطلبی به بررسی احتمال حضور فرمانده سپاه قدس در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران پرداخت.

بررسی احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری

(image)

المانیتور در مطلبی به بررسی احتمال حضور فرمانده سپاه قدس در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران پرداخت.
بررسی احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری

دانلود موزیک