برخی گروه‌های سودجو از نظرات مخالف قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند/ در مهد اقتصاد سرمایه‌داری هم قیمت‌گذاری داریم

برخی گروه‌های سودجو از نظرات مخالف قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند/ در مهد اقتصاد سرمایه‌داری هم قیمت‌گذاری داریم

این تدبیر که باید همه چیز را به دست بازار سپرد در هیچ دنیا وجود ندارد. معمولاً در کشورهای در حال توسعه از اینگونه حرف‌ها زده می‌شود و منافع گروه‌هایی خاصی در این موضع‌گیری‌ها تأمین می‌شود.

برخی گروه‌های سودجو از نظرات مخالف قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند/ در مهد اقتصاد سرمایه‌داری هم قیمت‌گذاری داریم

(image)

این تدبیر که باید همه چیز را به دست بازار سپرد در هیچ دنیا وجود ندارد. معمولاً در کشورهای در حال توسعه از اینگونه حرف‌ها زده می‌شود و منافع گروه‌هایی خاصی در این موضع‌گیری‌ها تأمین می‌شود.
برخی گروه‌های سودجو از نظرات مخالف قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند/ در مهد اقتصاد سرمایه‌داری هم قیمت‌گذاری داریم

موزیک سرا