برخی نهادهای غیررسمی واردات غیر قانونی دارند

برخی نهادهای غیررسمی واردات غیر قانونی دارند

نبود اطلاعات از کالاهای قاچاق، عدم شناخت مرزهای مبادی واردات غیر رسمی کالاها و نداشتن زیرساخت های مناسب منجر شد تا ایران به مهد قاچاق تبدیل شود که علاوه بر تاثیرات منفی بر تولیدات داخلی منجر به رکود اقتصادی نیز شده است.

برخی نهادهای غیررسمی واردات غیر قانونی دارند

(image)

نبود اطلاعات از کالاهای قاچاق، عدم شناخت مرزهای مبادی واردات غیر رسمی کالاها و نداشتن زیرساخت های مناسب منجر شد تا ایران به مهد قاچاق تبدیل شود که علاوه بر تاثیرات منفی بر تولیدات داخلی منجر به رکود اقتصادی نیز شده است.
برخی نهادهای غیررسمی واردات غیر قانونی دارند