برخی ساده‌اندیشان معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای غرب کمتر می‌شود

برخی ساده‌اندیشان معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای غرب کمتر می‌شود

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر گفت: برخی ساده‌اندیشان به اصطلاح روشنفکر معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای ایالات متحده و هم پیمانان وی کمتر از گذشته شود؛ ولی مطمئنا آمریکا و کشورهای غربی از تصویب برجام به دنبال منافع ایران نبوده‌اند.

برخی ساده‌اندیشان معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای غرب کمتر می‌شود

(image)

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر گفت: برخی ساده‌اندیشان به اصطلاح روشنفکر معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای ایالات متحده و هم پیمانان وی کمتر از گذشته شود؛ ولی مطمئنا آمریکا و کشورهای غربی از تصویب برجام به دنبال منافع ایران نبوده‌اند.
برخی ساده‌اندیشان معتقد بودند که بعد از برجام فشارهای غرب کمتر می‌شود

روزنامه قانون