برخی با کیسه‌دوختن از بیت‌المال مردم را نسبت به نظام سرد می‌کنند

برخی با کیسه‌دوختن از بیت‌المال مردم را نسبت به نظام سرد می‌کنند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در واکنش به استفاده شخصی از خودرو دولتی گفت: یکی از دلایلی که باعث می‌شود، مردم نسبت به نظام و انقلاب دلسرد شوند، وجود افرادی است که از بیت‌المال مسلمین برای خود کیسه می‌دوزند.

برخی با کیسه‌دوختن از بیت‌المال مردم را نسبت به نظام سرد می‌کنند

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در واکنش به استفاده شخصی از خودرو دولتی گفت: یکی از دلایلی که باعث می‌شود، مردم نسبت به نظام و انقلاب دلسرد شوند، وجود افرادی است که از بیت‌المال مسلمین برای خود کیسه می‌دوزند.
برخی با کیسه‌دوختن از بیت‌المال مردم را نسبت به نظام سرد می‌کنند

دانلود سریال و آهنگ