برخی امروز با شعار واقع بینی دچار توهم هستند

برخی امروز با شعار واقع بینی دچار توهم هستند

نماینده رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان بسیج دانشجویی سراسر کشور گفت: امروز کسانی پرچم عقلانیت و واقع بینی را به دست گرفته اند که دچار توهم هستند.

برخی امروز با شعار واقع بینی دچار توهم هستند

(image)

نماینده رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان بسیج دانشجویی سراسر کشور گفت: امروز کسانی پرچم عقلانیت و واقع بینی را به دست گرفته اند که دچار توهم هستند.
برخی امروز با شعار واقع بینی دچار توهم هستند

استخدام