برخورد با یک قاچاقچی صدای حقوق بشری‌ها را بلند می‌کند/ با بالاترین مقام‌ها برخورد کرده‌ایم

برخورد با یک قاچاقچی صدای حقوق بشری‌ها را بلند می‌کند/ با بالاترین مقام‌ها برخورد کرده‌ایم

معاون اول قوه قضائیه گفت: زمانی که یک توزیع کننده مواد مخدر دستگیر می‌شود سر و صدای حقوق بشری‌ها بلند می‌شود که چرا می‌خواهید او را مجازات کنید.

برخورد با یک قاچاقچی صدای حقوق بشری‌ها را بلند می‌کند/ با بالاترین مقام‌ها برخورد کرده‌ایم

(image)

معاون اول قوه قضائیه گفت: زمانی که یک توزیع کننده مواد مخدر دستگیر می‌شود سر و صدای حقوق بشری‌ها بلند می‌شود که چرا می‌خواهید او را مجازات کنید.
برخورد با یک قاچاقچی صدای حقوق بشری‌ها را بلند می‌کند/ با بالاترین مقام‌ها برخورد کرده‌ایم

کیمیا دانلود