برجام به تنهایی رشد اقتصادی نمی آورد

برجام به تنهایی رشد اقتصادی نمی آورد

رییس‌دفتر رییس‌جمهور گفت:‌ برجام قرار نیست به تنهایی برای ما رشد اقتصادی به همراه بیاورد، بلکه برجام یکی از موانع عمده ای را که بر سر راه حرکت اقتصاد کشور وجود داشت برطرف کرد.

برجام به تنهایی رشد اقتصادی نمی آورد

(image)

رییس‌دفتر رییس‌جمهور گفت:‌ برجام قرار نیست به تنهایی برای ما رشد اقتصادی به همراه بیاورد، بلکه برجام یکی از موانع عمده ای را که بر سر راه حرکت اقتصاد کشور وجود داشت برطرف کرد.
برجام به تنهایی رشد اقتصادی نمی آورد

فروش بک لینک