برای حرکت به سمت اعتدال باید هزینه بدهیم

برای حرکت به سمت اعتدال باید هزینه بدهیم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت:  قانون شکنی از ناحیه هر کسی که باشد، باید مقابل آن ایستاد و اگر قرار است، ما به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم.

برای حرکت به سمت اعتدال باید هزینه بدهیم

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت:  قانون شکنی از ناحیه هر کسی که باشد، باید مقابل آن ایستاد و اگر قرار است، ما به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم.
برای حرکت به سمت اعتدال باید هزینه بدهیم

اخبار دنیای دیجیتال