بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را از بین برد

بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را از بین برد

اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ۲ سال اخیر از بین برد و ۱۳ هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.

بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را از بین برد

(image)

اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ۲ سال اخیر از بین برد و ۱۳ هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.
بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را از بین برد

bluray movie download