بحران اقتصادی در عربستان سبب اخراج هزاران کارگر شد

بحران اقتصادی در عربستان سبب اخراج هزاران کارگر شد

پادشاه عربستان بر ضرورت حل فوری مشکل اسکان و کمک مالی و ارائه خدمات بهداشتی به کارگران تأکید کرده است؛ بحران اخراج هزاران کارگر خارجی وبلاتکلیفی و سرکردانی آنان، طی روزهای گذشته سوژه خبری بسیاری از رسانه‌ها شده است.

بحران اقتصادی در عربستان سبب اخراج هزاران کارگر شد

(image)

پادشاه عربستان بر ضرورت حل فوری مشکل اسکان و کمک مالی و ارائه خدمات بهداشتی به کارگران تأکید کرده است؛ بحران اخراج هزاران کارگر خارجی وبلاتکلیفی و سرکردانی آنان، طی روزهای گذشته سوژه خبری بسیاری از رسانه‌ها شده است.
بحران اقتصادی در عربستان سبب اخراج هزاران کارگر شد