با من با نگاه سیاسی برخورد شد

با من با نگاه سیاسی برخورد شد

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف گفت: باید این ارزیابی صحیح صورت بگیرد که مدیری که در کار خود موفق بوده و عملکرد قابل قبولی دارد، ماندگار شود و انتقاد من این است که با من با نگاه سیاسی برخورد شد.

با من با نگاه سیاسی برخورد شد

(image)

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف گفت: باید این ارزیابی صحیح صورت بگیرد که مدیری که در کار خود موفق بوده و عملکرد قابل قبولی دارد، ماندگار شود و انتقاد من این است که با من با نگاه سیاسی برخورد شد.
با من با نگاه سیاسی برخورد شد

اخبار دنیای تکنولوژی

باران دانلود