باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت

باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت

شهردار تهران گفت: مهمترین چالش کشور ما چالش مدیریتی است؛ باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت.

باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت

(image)

شهردار تهران گفت: مهمترین چالش کشور ما چالش مدیریتی است؛ باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت.
باید پای میز مذاکره با دشمن هم روحیه مبارزه داشت

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی