باید به دنبال توانمندسازی مردم در حوزه سلامت باشیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: باید به دنبال توانمندسازی مردم در حوزه سلامت باشیم تا بتوانند تصمیمات درستی در رابطه با سلامتی خود اتخاذ کنند.