بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد

بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد

سیف تصریح کرد: بانک مرکزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد که مهمترین آنها حمایت از تولید ملی، صنایع داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال در کشور است.

بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد

(image)

سیف تصریح کرد: بانک مرکزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد که مهمترین آنها حمایت از تولید ملی، صنایع داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال در کشور است.
بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود دارد

تلگرام