باغ بنفش حاصل علاقه پیرمرد ژاپنی به همسرش

یک مرد ژاپنی برای برگرداندن لبخند به چهره همسر نابینایش یک باغ گل بزرگ و عطرآگین روبروی خانه اش ترتیب داد.