بازدید مسئولان دانشگاه ساپینزای ایتالیا از دانشگاه شریف

بازدید مسئولان دانشگاه ساپینزای ایتالیا از دانشگاه شریف

اساتید و مدیران دانشگاه ساپینزا ایتالیا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

بازدید مسئولان دانشگاه ساپینزای ایتالیا از دانشگاه شریف

(image)

اساتید و مدیران دانشگاه ساپینزا ایتالیا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.
بازدید مسئولان دانشگاه ساپینزای ایتالیا از دانشگاه شریف

مرکز فیلم