بازدید از مجلس ترکیه نماد حمایت ما از دموکراسی است

بازدید از مجلس ترکیه نماد حمایت ما از دموکراسی است

وزیر امورخارجه کشورمان در هنگام بازدید از مجلس ترکیه این بازدید را نماد حمایت ایران از دموکراسی و مردم ترکیه برشمرد.

بازدید از مجلس ترکیه نماد حمایت ما از دموکراسی است

(image)

وزیر امورخارجه کشورمان در هنگام بازدید از مجلس ترکیه این بازدید را نماد حمایت ایران از دموکراسی و مردم ترکیه برشمرد.
بازدید از مجلس ترکیه نماد حمایت ما از دموکراسی است

قدیر نیوز