بازداشت ۵۰۰۰ نفر در پی حمله انتحاری اخیر در پاکستان

بازداشت ۵۰۰۰ نفر در پی حمله انتحاری اخیر در پاکستان

یک وزیر پاکستان از بازداشت بیش از پنج هزار نفر پس از حمله اخیر در این کشور خبر داد.

بازداشت ۵۰۰۰ نفر در پی حمله انتحاری اخیر در پاکستان

(image)

یک وزیر پاکستان از بازداشت بیش از پنج هزار نفر پس از حمله اخیر در این کشور خبر داد.
بازداشت ۵۰۰۰ نفر در پی حمله انتحاری اخیر در پاکستان

آلرژی و تغذیه

ساخت بنر