بازداشت دهها تظاهر کننده مصری

بازداشت دهها تظاهر کننده مصری

نیروهای امنیتی مصر دستکم ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آمیز امروز را در ۹ استان این کشور بازداشت کردند.

بازداشت دهها تظاهر کننده مصری

(image)

نیروهای امنیتی مصر دستکم ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آمیز امروز را در ۹ استان این کشور بازداشت کردند.
بازداشت دهها تظاهر کننده مصری

بک لینک قوی

تلگرام