بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی نباشد

بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی نباشد

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ناشران شهرستانی گفت: نباید بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی باشد.

بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی نباشد

(image)

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ناشران شهرستانی گفت: نباید بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی باشد.
بازار صرفا در انحصار مولفان و ناشران تهرانی نباشد

مدلینگ