بازارچه خیریه در دانشگاه صنعتی بابل برپا شد

بازارچه خیریه غذا در آستانه عید نوروز در دانشگاه صنعتی بابل برپا شد.