بارسلونا ختافه را شش تایی کرد

بارسا در دیداری که در یک نیمه ۴ بار دروازه ختافه را باز کرد به پیروزی قاطع دیگری دست یافت.