ایران همواره خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی بر مبنای احترام متقابل بوده است

ایران همواره خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی بر مبنای احترام متقابل بوده است

وزارت امور خارجه درباره اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا در زمینه خروج از اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد.

ایران همواره خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی بر مبنای احترام متقابل بوده است

(image)

وزارت امور خارجه درباره اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا در زمینه خروج از اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد.
ایران همواره خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی بر مبنای احترام متقابل بوده است

ایرانی