ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب؛ راهکار مقابله با شبکه های اجتماعی خارجی

ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب؛ راهکار مقابله با شبکه های اجتماعی خارجی

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متأسفانه ما همیشه به بیان مشکل می پردازیم و راهکار ارائه نمی دهیم. افرادی که توان مقابله به مثل دارند با ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب، اقدام متقابل با شبکه های اجتماعی خارج کنند.

ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب؛ راهکار مقابله با شبکه های اجتماعی خارجی

(image)

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متأسفانه ما همیشه به بیان مشکل می پردازیم و راهکار ارائه نمی دهیم. افرادی که توان مقابله به مثل دارند با ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب، اقدام متقابل با شبکه های اجتماعی خارج کنند.
ایجاد شبکه های اجتماعی مناسب؛ راهکار مقابله با شبکه های اجتماعی خارجی

خرید بک لینک

عکس