ایجاد زمینه‌های انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌ها این نهاد را از رسالت علمی خود باز می‌دارد

ایجاد زمینه‌های انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌ها این نهاد را از رسالت علمی خود باز می‌دارد

سه تشکل دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به طرح نظر سنجی مختلط شدن اتوبوس‌های این دانشگاه بیان کردند: ایجاد زمینه‌هایی که موجب انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌‌ها می‌شود، این نهاد را از رسالت علمی خود نیز باز می‌دارد.

ایجاد زمینه‌های انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌ها این نهاد را از رسالت علمی خود باز می‌دارد

(image)

سه تشکل دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به طرح نظر سنجی مختلط شدن اتوبوس‌های این دانشگاه بیان کردند: ایجاد زمینه‌هایی که موجب انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌‌ها می‌شود، این نهاد را از رسالت علمی خود نیز باز می‌دارد.
ایجاد زمینه‌های انحطاط اخلاقی در دانشگاه‌ها این نهاد را از رسالت علمی خود باز می‌دارد

پرس نیوز