اگر قرار است به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم

اگر قرار است به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در تالار شهید شهریاری دانشگاه زنجان گفت:  قانون شکنی از ناحیه هر کسی که باشد، باید مقابل آن ایستاد و اگر قرار است، ما به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم.

اگر قرار است به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در تالار شهید شهریاری دانشگاه زنجان گفت:  قانون شکنی از ناحیه هر کسی که باشد، باید مقابل آن ایستاد و اگر قرار است، ما به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم.
اگر قرار است به سمت اعتدال پیش برویم باید هزینه بدهیم

wolrd press news