اگر با اقلیت قانون شکن برخورد نشود مردم دلسرد می شوند/ ضرورت بازنگری در آیین نامه راهنمایی و رانندگی

وزیر راه و شهرسازی نحوه اعمال قانون پلیس را از نشانه های پیشرفته بودن کشورها خواند و گفت: اگر با اقلیت قانون شکن برخورد نشود مردم دلسرد می شوند.